ประวัติความเป็นมา : ตำบลโนนสมบูรณ์ เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลนางิ้ว

กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้แยกออกจากตำบลนางวิ้ว
ตั้งเป็นตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 7 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2523
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 ลงวันที่
18 ส.ค.2523 ราษฎรส่วนมากเป็นคนซึ่งอพยพมาจากถิ่นฐานอื่น
ปัจจุบันตำบลโนนสมบูรณ์ มีหมู่บ้านทั้งหมด
10 หมู่บ้าน
และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2540

 

 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ประมาณ 57.32 ตารางกิโลเมตร
โดยมีเทือกเขาภูพานคำเป็นเทือกเขากั้นแนวเขต มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ จรดตำบลหนองกรุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศใต้ จรดตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก จรดตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก จรดตำบลกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1)โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2) โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 1 แห่ง
5) วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
6) สถานีอนามัย 2 แห่ง
7) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
8) น้ำตก/ลำธาร 1 แห่ง

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,620 คน ชาย 2,795 คน หญิง 2,825 คน                                               

อาชีพหลัก ทำนาข้าว (นาปี) ทำไร่ อ้อย,มันสำปะหลัง อาชีพเสริม เลี้ยสัตว์อ่างเก็บน้ำห้วยคุมมุม ลำห้วยเสือเต้น