ตำบลนางิ้ว

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


ประวัติความเป็นมา : องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนางิ้ว
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่
1 บ้านนางิ้ว หมู่2 บ้านนาง้อง หมู่3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่4 บ้านแสงสว่าง หมู่5 บ้านดงเย็น หมู่6
บ้านขามป้อม หมู่
7 บ้านนาโพธิ์

สภาพทั่วไปของตำบล : ตำบลนางิ้วมีเนื้อที่ประมาณ 68,326 ตารางกิโลเมตร
มีลกษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง ใกล้ภูเขาเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนา

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,095 คน เป็นชาย 2,563 คน เป็นหญิง 2,532 คน     อาชีพหลักทำเกษตรกรรม

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียน 6 แห่ง
2.ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญบ้านนางิ้ว
3.วัด 7 แห่ง
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง


อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ จ.หนองบัวลำภู