ตำบลคำม่วง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลคำม่วง เดิมขึ้นรวมกับตำบลเขาสวนกวาง
เมื่อมีจำนวนหมู่บ้านมากขึ้น จำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นทำให้การติดต่อราชการส่วน
ตำบลไม่สะดวก

จึงได้แยกเป็นตำบลคำม่วง เมื่อปี พ.ศ.2534 มีหมู่บ้านจำนวน 13หมู่บ้าน
การปกครองอยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่
6 หมู่บ้านในเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน
อยู่ในเขตคาบเกี่ยวเทศบาลและ อบต.
4 หมู่บ้าน

 

 

 

สภาพทั่วไปของตำบล : พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงสูงใกล้ภูเขา
มีพื้นที่ปาไม้ไม่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยหลายสาย
เหมาะสำหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิมเพราะปัจจุบันมีความตื้นเขิน
ไม่เหมาะในการเพาะปลูกและบางพื้นที่เหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.น้ำพอง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ดงเมืองแอม ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.โรงเรียนประถม 5 โรงเรียน
2.วัด 9 แห่ง
3.อบต. 1 แห่ง
4.โรงพยาบาล 1 แห่ง

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,018 คน เป็นชาย 1,481 คน เป็นหญิง 1,537 คน   
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่