ตำบลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สภาพทั่วไปของตำบล : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย สภาพพื้นที่เป็นสูงๆ ต่ำๆ แบบลูกคลื่น
และเป็นที่ราบเชิงเขามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 24,241 ไร่

ประวัติความเป็นมา : ตำบลเขาสวนกวาง เดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า "กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง" เมื่อปี พ.ศ.
2521
และได้ประกาศเป็นอำเภอเขาสวนกวาง เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2528 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน
นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันตำบล ประกอบด้วย
10 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาสวนกวาง, บ้านศรีชมชื่น,
บ้านคำนางปุ่ม
, บ้านป่าหวายนั่ง, บ้านหนองกุง, บ้านนาค้อ, บ้านหนองสองห้อง, บ้านป่าพร้าว,
บ้านหนองตะนา
, บ้านหัวหนอง

 

อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติด ต.นาวิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติด ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติด จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.ตงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.วัดตาดฟ้า
2.ถ้ำกินรี
3.น้ำตกตาดฟ้า
4.จุดชมวิว สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง 7 สี
จำนวนประชากรทั้งสิ้น
8,764 คน เป็นชาย 4,337 คน เป็นหญิง 4,427 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,748 ครัวเรือน

 

 

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,764 คน เป็นชาย 4,337 คน เป็นหญิง 4,427 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,748 ครัวเรือน

 

 อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่, ทำสวน รับจ้าง อาชีพเสริม ทำข้าวหลาม น้ำอ้อยสด