ประวัติความเป็นมา :

ตำบลเมืองแอมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเขาสวนกวาง
 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่1 บ้านดงเมืองแอม หมู่2 บ้านโนนน้ำผึ้ง
หมู่
3 บ้านทุ่งบ่อ หมู่4 บ้านดงบง หมู่5 บ้านห้วยยาง หมู่6 บ้านโคกสูง หมู่7
บ้านหนองแวงเรือง หมู่8บ้านหนองโน หมู่9 บ้านหนองคู หมู่10

บ้านคำสมบูรณ์ หมู่11
 บ้านคำเจริญ หมู่12 บ้านคำแคน หมู่13 บ้านหนองแวงประชา หมู่14

บ้านทุ่งบ่อใหม่
หมู่
15 บ้านห้วยยางศรีวิไล

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยเสือเต้น ลำห้วยคล่องโปรด


จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,567 คน จำนวนครัวเรือน 1,757 ครัวเรือน
เป็นชาย
4,254 คน เป็นหญิง 4,313 คน

 

 

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.นางิ้ว ต.ศรีสุขสำราญ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เขาสวนกวาง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น