1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)

เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณามีความเห็นก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป

3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิงกรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่อง ตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่ พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ พร้อมบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน กองทะเบียน กรมตำรวจ

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว

: ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาตหากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่น ผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรอง ความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอก นั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน)

7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

ใบมรณะบัตรของผู้ตายหนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก

8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ, ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน

9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล

10. การขออนุญาตตั้งสมาคม

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่ง ต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา

11. การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( พาสปอร์ต )

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ และสาขาย่อยรังสิต   โทร 531 - 8441ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวง การต่างประเทศพิจารณา

12. การขอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด

13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนตร์

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด