ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ   สภ..เขาสวนกวาง

ลำดับที่

ตำบล

ชื่อและที่ตั้งโรงเรียน

จำนวนอาคารเรียนและ

อาคารเอนกประสงค์

(หลัง)

จำนวนอาคารเรียนและ

อาคารเอนกประสงค์

ตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป   (หลัง)

1

เขาสวนกวาง

1.โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2.โรงเรียนชุมชนเขาสวนกวาง

3.โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม

4.โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราฎรบำรุง

5.โรงเรียนบ้านนาค้อ

6.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

7.โรงเรียนบ้านโคกสว่างหนองตะนา

6

6

4

2

2

3

3

5

2

1

2

1

1

1

2

คำม่วง

8.โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์

9.โรงเรียนบ้านคำม่วง

10.โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก

11.โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง

12.โรงเรียนบ้านโนนสง่า

13.โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง

1

3

3

3

3

3

-

3

3

3

3

1

3

ดงเมืองแอม

14.โรงเรียนศรีเมืองแอม   หมู่ที่  1  บ้านดงเมืองแอม

15.โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านโนนน้ำผึ้ง

16.โรงเรียนดงบังวิทยายน  216  หมู่ที่ 4  บ้านดงบัง

17.โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏรบำรุง) หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง

18.โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา  หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งบ่อ

19.โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยยาง

1

1

3

3

6

5

1

1

-

3

6

5

3  ต่อ

ดงเมืองแอม

20.โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด หมู่ที่ 6  บ้านโคกสูง

21.โรงเรียนบ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา หมู่ที่ 7

22.โรงเรียนบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู

23.โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์  หมู่ที่  10 บ้านคำสมบูรณ์

24.โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ  หมู่ที่ 12 บ้านคำเจริญ

3

4

1

2

2

3

4

1

2

2

4

นางิ้ว

25.โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

26.โรงเรียนบ้านนางิ้ว

27.โรงเรียนบ้านนาง้อง

28.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

29.โรงเรียนบ้านแสงสว่าง

30.โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น

5

4

4

3

4

6

1

1

1

-

-

2

5

โนนสมบูรณ์

31.โรงเรียนบ้านป่าเปือย

32.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

33.โรงเรียนชุมชนคำป่าก่อ

34.โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล

35.โรงเรียนบ้านโคกกลาง

36โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย

37.โรงเรียนชุมชนโนนหัวช้าง

3

4

3

2

2

3

3

1

1

-

1

1

1

1