การขอรับใบอนุญาตขับขี่

 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
 1. แขนขาดข้างเดียว
 2. ขาขาดข้างเดียว
 3. ตาบอดข้างเดียว
 4. ลำตัวพิการ
 5. หูหนวก

หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง
 4. ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
 5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เกิน 1 เดือน
 6. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 7. แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 1. ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่)
 2. กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที
 3. การสอบภาคทฤษฎี
 4. สอบภาคปฎิบัติ มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า
  2. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  3. การขับรถถอยหลังเข้าจอด
  4. การกลับรถ
  5. การหยุดรถบนทางราบ
  6. การหยุดรถ และออกรถบนทางลาดชัน
  7. การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร

   หมายเหตุ
   รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน
   ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม
   
 5. ชำระค่าธรรมเนียม
   ball รถจักรยานยนต์ 55 บาท
   ball รถยนต์ 105 บาท
   หมายเหตุ เมื่อผ่านการสอบหมดแล้วทุกขั้นตอน